Obsah

 1. Zásady zpracování osobních údajů
 2. Shromažďování osobních údajů
  • 2.1. Důvody shromažďování osobních údajů
  • 2.2. Zasílání za účelem přímého marketingu
  • 2.3. Souhlas
  • 2.4. Získání osobních údajů
 3. Využití Vašich osobních údajů
 4. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám
  • 4.1. Předávání osobních údajů
  • 4.2. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány
  • 4.3. Předávání mimo EU
 5. Automatické individuální rozhodování a profilování
 6. Doba zpracování osobních údajů
 7. Vaše práva
  • 7.1. Právo na informace
  • 7.2. Právo na opravu
  • 7.3. Právo být zapomenut – právo výmazu
  • 7.4. Právo na omezení zpracování
  • 7.5. Právo vznést námitku
  • 7.6. Právo přenositelnosti údajů
  • 7.7. Právo podat stížnost
 8. Zavedená opatření
 9. Koordinátor ochrany osobních údajů
 10. Kontaktní údaje
 11. Závěr

1. Zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost YAPP Czech Automotive Systems Co., s.r.o., IČO: 247 31 536, se sídlem Plazy 128, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 169611 bude zpracovávat Vaše osobní údaje. V těchto zásadách jsou stanovena pravidla, kterými se budeme při zpracování Vašich osobních údajů řídit, aby bylo zachováno právo na ochranu Vašich osobních údajů, Vaše právo na soukromí a nemohlo dojít ke zneužití Vašich osobních údajů. Těmito zásadami se budeme řídit po celou dobu, po níž budeme zpracovávat jakékoli Vaše osobní údaje.
Pravidla zpracování osobních údajů uvedená v těchto zásadách odpovídají povinnostem, které nám jsou uloženy při zpracování osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).
Prostřednictvím těchto zásad Vás také informujeme o skutečnostech a Vašich právech, o nichž v souladu s GDPR musíte být informováni, čímž zajišťujeme dostatečnou transparentnost a otevřenost při zpracování Vašich osobních údajů.
V těchto zásadách jsou stanoveny postupy a principy, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a budeme s nimi nakládat. V případě, že by bylo cokoliv nejasné nebo byste se chtěli na cokoliv týkající se Vašich osobních údajů zeptat, využijte kontaktní údaje uvedené níže.

2. Shromažďování osobních údajů

2.1. Důvody shromažďování osobních údajů

Osobní údaje od Vás budeme shromažďovávat a zpracovávat výlučně, pokud to je nezbytné pro:

a) Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo chcete uzavřít.

b) Poskytnutí služby, kterou chcete využít.

c) Plnění požadavků zákona.

d) Ochranu Vašich životně důležitých zájmů.

e) Účely našich oprávněných zájmů, pokud v takovém případě nebudou mít přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

2.2. Zasílání za účelem přímého marketingu

Jedním z oprávněných zájmů může být zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. To znamená, že pokud jste si od nás již koupili nějaké zboží, nebo využili námi poskytovanou službu, můžeme Vám občas zaslat nabídku podobných produktů, která by pro Vás mohla být zajímavá. Zasílání těchto obchodních sdělení však můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v zaslaném obchodním sdělení, nebo prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného níže, a pak Vám již nic zasílat nebudeme.

2.3. Souhlas

V ostatních případech můžeme Vaše osobní údaje získávat a zpracovávat pouze s Vaším výslovným a svobodným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách. Konkrétní podmínky využití Vašich osobních údajů po udělení souhlasu jsou vždy uvedeny v každém jednotlivém souhlasu.

2.4. Získání osobních údajů

Vaše osobní údaje nezískáváme z veřejně přístupných zdrojů, ale vždy pouze od Vás nebo od třetích osob, které s námi spolupracují a získaly od Vás osobní údaje v souladu se zákonem a mohou nám je předat. Každopádně se vždy při využití Vašich osobních údajů budeme řídit těmito zásadami a zákonem, ať už je získáme jakkoliv.
Vaše osobní údaje si od Vás buď přímo výslovně vyžádáme, nebo je můžeme získat, pokud se registrujete do našich služeb, uzavíráte s námi smlouvu, nebo využíváte nějakou službu. Případně nám můžete Vaše osobní údaje poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce, nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé Vaše osobní údaje dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.
O konkrétním důvodu zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme vždy v každém konkrétním případě informovat. Tato informace je buď uvedena přímo v uzavírané smlouvě, v podmínkách poskytované služby nebo v těchto zásadách. Případně se nás můžete kdykoliv dotázat na důvody zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

3. Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme primárně k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, mohli jsme uzavřít požadovanou smlouvu, plnili uzavřenou smlouvu, plnili zákonné požadavky, upozornili vás na změny v našich službách, abychom naše služby vylepšovali nebo Vám poskytli lepší zákaznickou zkušenost. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohly zajímat, případně byste je mohli využít. O případných dalších využitích Vašich osobních údajů Vás budeme vždy informovat.

4. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

4.1. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.
K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázáni mlčenlivostí, tudíž Vaše osobní údaje nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni, byli seznámeni s interními pravidly o ochraně osobních údajů, a také řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít k jejich zpracování. Tímto se snažíme zajistit co nejlepší ochranu Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili povinnosti při ochraně Vašich osobních údajů, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se nebezpečí jejich zneužití.

4.2. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány

Zde uvádíme kategorie osob, kterým Vaše osobní údaje můžeme předávat, a kteří tak mohou získat k Vaším osobním údajům přístup:

 

Kategorie příjemců Účel předání osobních údajů
Právní poradci Využití právního poradenství.
Účetní poradci Využití účetních služeb.
Daňoví poradci Využití daňového poradenství.
Marketingoví poradci Využití marketingového poradenství a služeb.
Poskytovatelé IT služeb Správa IT a správa uživatelských aplikací.
Správce webových stránek Správa našich webových stránek.
Poskytovatelé on-line nástrojů Využití těchto nástrojů pro zlepšení kvality našich služeb a Vaší zákaznické zkušenosti.
Poskytovatelé služeb k rozesílání sdělení Zajištění rozesílání obchodních a jiných sdělení.
Dopravci Doprava objednaného zboží.
Subdodavatelé Poskytnutí subdodávky pro Vámi objednanou službu.

 

Pokud nám k tomu dáte souhlas, některé informace pak můžeme předávat i vybraným třetím stranám, aby Vás informovaly o službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohly zajímat.
Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces, nebo abychom ochránili práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás.

4.3. Předávání mimo EU

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo do mezinárodních organizací kromě situací, kdy jsou tam předávány za účelem lepšího zálohování a ochrany dat a situací v těchto zásadách výslovně uvedených.

5. Automatické individuální rozhodování a profilování

Naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí žádné automatické individuální rozhodování ani profilování, které by pro Vás mělo nějaké právní účinky, nebo by se Vás jinak významně dotýkalo. V případě, že by se toto změnilo, budeme Vás neprodleně informovat.

6. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, neprodleně je vymažeme.
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, je doba zpracování uvedena v tomto souhlasu.
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku zákonných ustanovení, zpracováváme je po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, archivujeme tyto Vaše osobní údaje v souladu se zákonem po požadovanou dobu.
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku uzavření smlouvy nebo poskytování služby, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu plnění této smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení smlouvy nebo poskytnutí služby. Po tuto dobu však Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem bránění se případným soudním nárokům nebo vedení soudního řízení. Lhůta 10 let pak odpovídá maximální promlčecí lhůtě, po niž mohou být nároky úspěšně uplatněny u soudu. V případě, že by došlo k zahájení soudního či jiného řízení, k němuž jsou potřebné Vaše osobní údaje, budeme je zpracovávat i po celou dobu těchto řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících řízení.

7. Vaše práva

7.1. Právo na informace

Kdykoliv se na nás můžete obrátit, abychom Vám zaslali potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto informacím:

a) Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké jsou jejich kategorie.b) Kdo jsou příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů.
c) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy, a pokud není možno tuto dobu určit, kritéria použití ke stanovení této doby.
d) U kterých osobních údajů můžete požadovat jejich výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování.
e) O právu podat stížnost u dozorového úřadu.
f) O zdrojích osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás.
g) Jestli dochází k automatickému individuálnímu rozhodování nebo profilování.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud budete požadovat další kopie, může být jejich poskytnutí zpoplatněno ve výši vynaložených nákladů. Pokud budete žádat v elektronické formě, budou Vám kopie poskytnuty v elektronické formě, pokud nepožádáte o jinou formu. Máme však právo požadovat po Vás ověření Vaší identity, abychom měli jistotu, že se tyto informace, týkající se Vašich osobních údajů, nedostanou k nepovolané osobě.
Informace se Vám pokusíme dodat co nejdříve, v závislosti na Vámi požadovaném rozsahu. Nejpozději však do 30 dnů.

7.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že některé Vaše osobní údaje máme uvedeny nepřesně, nesprávně nebo neúplně, máte právo, abychom tyto Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu, poté co nám to sdělíte, opravili nebo doplnili.

7.3. Právo být zapomenut – právo výmazu

Máte právo, bychom bez zbytečného prodlení vymazali Vaše osobní údaje, pokud:

a) vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny.
b) odvoláte svůj souhlas.
c) vznesete námitky proti zpracování.
d) jsme vaše osobní údaje zpracovávali protiprávně.
e) výmazem bude splněna právní povinnost dle zákona.
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Vaše osobní údaje však nevymažeme ani z výše uvedených důvodů, pokud existuje některý z důvodů dle čl. 17 odst. 3 GDPR.
Pokud došlo ke zveřejnění Vašich osobních údajů, nebo byly předány třetím osobám, zajistíme i vymazání těchto osobních údajů, pokud to bude technicky možné a proveditelné.

7.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

a) nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, a to po dobu, než přesnost osobních údajů prověříme.
b) vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale Vy nás místo o výmaz požádáte o omezení jejich použití.
c) již nebudeme Vaše osobní údaje potřebovat, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
d) jste vznesli námitku proti zpracování, a to po dobu, než bude prověřeno, jestli je oprávněná.

Po dobu omezení zpracování mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy, jinak mohou být zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

7.5. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat nám písemně nebo na email, který je uveden níže. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Vaše osobní údaje v tomto rozsahu nadále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.6. Právo přenositelnosti údajů

Pokud nás o to požádáte, předáme Vám Vaše osobní údaje ve strukturovaném běžně použitelném formátu, abyste je mohli poskytnout jinému správci. Přičemž, pokud to bude technicky možné, můžete chtít, abychom Vaše osobní údaje přímo předali správci, kterého nám označíte.

7.7. Právo podat stížnost

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8. Zavedená opatření

Naše společnost zavedla personální, organizační i technická opatření, abychom eliminovali různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě pak dodržujeme bezpečnostní standardy a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Současně jsme zpracovali analýzu rizik za účelem předcházení rizik a provedli jsme příslušná opatření, abychom rizika co nejvíce snížili.

9. Koordinátor ochrany osobních údajů

Naše společnost nemá povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR a ani ho nejmenovala. Určila však koordinátora ochrany osobních údajů, který má v naší společnosti na starosti ochranu osobních údajů. Na koordinátora ochrany osobních údajů se můžete obracet v jakékoliv záležitosti týkající se Vašich osobních údajů a k využití Vašich práv. Koordinátora ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese: yappcz@yapp.com

10. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu: yappcz@yapp.com nebo písemně na adrese našeho sídla.

11. Závěr

Tyto zásady byly přijaty dne 1.5.2019 Naše společnost může tyto zásady měnit, pokud zůstanou v souladu se zákonem a GDPR. O případných změnách těchto zásad Vás budeme informovat na našich webových stránkách.